Algemene Voorwaarden

Aansprakelijkheid
imaya.nl is gevrijwaard van aanspraken door derden. Mocht u een gegronde klacht hebben, kunt u altijd mailen Alle klachten worden vertrouwelijk en serieus behandeld. Er kunnen geen rechten aan onze adviezen worden ontleend.

Wanneer u gebruik maakt van telefonische consulten/diensten van imaya.nl gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Schadevergoeding
imaya.nl zal geen schadevergoeding uitkeren naar aanleiding van gegeven adviezen. U blijft zoals hierboven ook beschreven staat, te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw keuzes en uw eigen leven. Wij retourneren dan ook geen geld van consultkosten), daar er in deze sprake is van een geleverde telefonische dienst en verkoop van een product niet van toepassing is.

Garantie
Een telefonisch consult is slechts een momentopname van het proces waarin u op dat moment verkeert. Aangezien er op dat moment wordt gekeken kan imaya.nl geen enkele garantie bieden met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Daarnaast maakt uzelf de keuzes die uw toekomst beïnvloeden en bepalen.

Huisarts/ specialist
Wij adviseren te allen tijde een (huis)arts of specialist te consulteren, Wij zullen u nooit adviseren een huisarts/specialist of psycholoog/psychiater buiten te sluiten. Medewerkers van imaya.nl verstrekken geen medische adviezen. Wij gaan er van uit dat u zelf zo verstandig bent om nooit bepaalde zaken zonder (huis)arts of andere specialist te beslissen of deze buiten te sluiten en verzoeken u dringend dit ook niet te doen. Doet u dit wel, dan bent u zelf verantwoordelijk voor uw keuze.

Zwijgplicht
imaya.nl en de medewerkers hebben zwijgplicht en hechten grote waarde aan het vertrouwen tussen u en de consulent. Discretie is gegarandeerd.

Uw vertrouwen ons vertrouwen
Het is niet toegestaan om gesprekken die tussen u en consulent plaats vinden op te nemen zonder vooraf hiervoor schriftelijke toestemming te vragen en te hebben ontvangen van betreffende consulent of via ons emailadres. Mocht er schriftelijke toestemming zijn verleend is het niet toegestaan het opgenomen consult te openbaren aan derden, te kopiëren of te publiceren.

Mocht u gebruik willen maken van telefonische consulten is het niet toegestaan uw consulten op te nemen en delen met derden of te publiceren, kopiëren, of deze openbaar te maken zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben gevraagd en ontvangen van de betreffende consulent via ons emailadres via imaya.nl

Weigering/blokkering voor onze spirituele consulten en diensten
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor, zonder opgaaf van redenen, u onze diensten te weigeren en/of u voor een onbepaalde tijd te blokkeren. Hiertoe zullen wij overgaan als wij gegronde klachten over u ontvangen. Bijvoorbeeld als u onze consulenten lastigvalt en onjuist bejegent. In geval van intimidatie en/of bedreiging, (seksueel lastigvallen) zal er onmiddellijk aangifte worden gedaan bij politie. Dan zal het ook op wettelijke gronden noodzakelijk zijn uw gegevens vrij te geven. Ook seksueel getinte foto’s of seksueel lastigvallen van onze consulten wordt er melding gedaan bij de politie, uw IP-adres bij het verzenden van uw foto’s kan worden achterhaald en wij zullen niet schromen dit aan de politie door te geven.

Klacht, opmerking of tip?
Als u een klacht/opmerking, tip of vraag heeft over imaya.nl dan stellen wij het zeer op prijs indien u ons daarvan op de hoogte stelt. U helpt ons hiermee onze kwaliteit zo hoog mogelijk te houden en eventueel te verbeteren. Uiteraard zullen wij in alle discretie met uw correspondentie/klacht omgaan. Wel staat u toe als u uw telefoonnummer achterlaat, dat wij telefonisch met u contact met u opnemen om meer inzicht te kunnen krijgen in de aard van de klacht en om deze ook naar behoren te kunnen behandelen.

Overmacht bij storingen en dergelijke
‘Techniek staat voor niets’. Toch kunnen zich storingen voordoen. Telefoongesprekken komen d.m.v. geleverde diensten van een derde partij, de telecomprovider, tot stand. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk te stellen voor technische storingen. Wel willen wij u graag ter wille zijn. Zoals u kunt begrijpen kan niet alles altijd worden voorkomen. Omdat het ook om een plaatselijke storing of defect zou kunnen gaan, kunnen wij dat niet altijd direct waarnemen.

Wij proberen altijd in alle redelijkheid u te helpen met het oplossen van technische storingen, u een eventuele compensatie aan te bieden, alleen al voor het melden van uw klacht willen wij u belonen en om onze dienstverlening en kwaliteit zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.

Privacyreglement
Praktijk Imaya zal nooit iets naar buiten brengen noch delen met derden. Alle mails of andere correspondentie zal na het gegeven consult verwijderd worden.

Ook verwacht Praktijk Imaya dat de klant de privacy niet zal schenden op geen enkele manier.
Uw Telefoonnummer, naam en e-mail adres zijn bij ons bekend wanneer u een afspraak boekt. De informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het maken en uitvoeren van de gemaakte afspraak.

Retourbeleid
Aangezien de consulten net als de healing altijd met de grootste zorg gedaan worden blijven het momentopnamen en kan er geen sprake zijn van een retourbeleid, het zijn geen gekochte goederen. Echter bij gerede klachten kan Praktijk Imaya kijken wat er eventueel mogelijk is echter er is geen sprake van terugbetaling.

Gesprekskosten
De kosten van telefonische consulten beperken zich tot de gemaakte kosten van het gekozen consult.